آیا می دانستید عمر زنان از مردان بیشتر است

آیا میدانید | آیا میدانستید 92

آیا می دانستید خوردن زعفران خنده را زیاد می کند

آیا میدانید | آیا میدانستید 92

آیا می دانستید ایران دومین تولیدکننده انجیر جهان است

آیا میدانید | آیا میدانستید 92

آیا می دانستید ایران چهاردهمین تولیدکننده برق در جهان است

آیا میدانید | آیا میدانستید 92

آیا می دانستید دندان مصنوعی را اولین بار مصریان ساختند

آیا میدانید | آیا میدانستید 92

آیا می دانستید ساعت آبی را اولین بار مصریان اختراع کردند

آیا میدانید | آیا میدانستید 92

آیا می دانستید اگر زنی به کوررنگی مبتلا باشد فرزندان پسر او کوررنگ می شوند

آیا میدانید | آیا میدانستید 92

آیا می دانستید ایران برای اولین بار در جهان از ضایعات نخل خرما چوب مصنوعی می سازد

آیا میدانید | آیا میدانستید 92

آیا می دانستید ایران در کشورهای مختلف پروژه های اکتشاف نفت اجرا می کند

آیا میدانید | آیا میدانستید 92

آیا می دانستید دومین کتابی که در اروپا به چاپ رسید کتاب قانون ابوعلی سینا بود

آیا میدانید | آیا میدانستید 92

آیا می دانستید نوعی از زنبوران اجتماعی لانه شان را از نوعی کاغذ می سازند آنها این کاغذ را با جویدن چوب و الیاف گیاهی به دست می آورند

آیا میدانید | آیا میدانستید 92

آیا می دانستید در فلسطین دریایی به نام بحرالمیت وجود دارد که به دلیل وجود نمک زیاد هیچ جانداری در آن زندگی نمی کند

آیا میدانید | آیا میدانستید 92

آیا می دانستید زنبوران درشت زرد رنگ عمرشان به یکسال هم نمی رسد و با فرارسیدن سرمای زمستان همگی به استثنای ملکه می میرند

آیا میدانید | آیا میدانستید 92

آیا می دانستید در میان مورچه ها مورچه های آسیابان وجود دارند که دانه ها را به لانه ها می آورند و بعد آنها را آسیاب و آرد می کنند اما به مجرد تمام شدن فصل و کار جمع آوری و آسیاب به دست مورچه های دیگر به قتل می رسند